Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT ad 6

Po pierwsze, jest dobrze ustalone, że odstęp QTc jest dłuższy u kobiet niż u mężczyzn.9 W związku z tym nieprawidłowe wydłużenie odstępu QT jest bardziej prawdopodobne w przypadku badania elektrokardiograficznego u kobiet. Biologiczną podstawą tej różnicy płci może być regulacja w dół ekspresji genów kanału potasowego przez żeńskie hormony płciowe, co do których wykazano, że wydłużają odstęp QT. 16 Ponadto kobiety mogą być bardziej narażone na objawowe arytmie i nagłe Śmiertelność niż u mężczyzn i, jeśli zdarzają się zdarzenia sercowe, może mieć wyższy wskaźnik śmiertelności, nawet po dostosowaniu do wieku.17 Dłuższe odstępy QTc mogą predysponować kobiety do komorowych zaburzeń rytmu, w szczególności torsade de pointes. Oprócz predysponujących czynników fizjologicznych wykazano, że kobiety są bardziej podatne na torsade de pointes podczas ekspozycji na leki wydłużające odstęp QT.18 Wreszcie, stwierdzono, że blokada .-adrenergiczna jest mniej skuteczna u kobiet z zespołem długiego QT niż u mężczyzn z zespołem.19 Wszystkie te czynniki mogą łącznie przyczynić się do opisanej dominacji kobiet wśród populacji dotkniętych fenotypami.3-5,7,8,14,15,20,21 Głównym odkryciem naszego badania było to, że napęd mejotyczny, który powoduje, że niektóre allele są nadmiernie reprezentowane, faworyzuje transmisję zmutowanych alleli do córek, nawet w subpopulacji skorygowanych pod kątem metody doboru probantów. Dlatego zwiększona penetracja mutacji zespołu długiego QT u kobiet nie jest jedynym czynnikiem powodującym przewagę kobiet. Obserwowane zniekształcenie transmisji może wynikać z pozytywnej selekcji zmutowanego allelu podczas gametogenezy lub podczas procesów po poferlacji. Selekcja selekcji, która eliminuje męskich nosicieli zespołu długiego QT przed urodzeniem, może również spowodować nadmiar genetycznie zmienionych samic. Jednak wśród osób z zespołem długiego odstępu QT większa liczba nosicieli mutacji (kobieta i mężczyzna) niż osób bez nośności nie zapewnia poparcia dla hipotezy wyboru negatywnego.
Zniekształcenia transmisji były wcześniej zgłaszane zarówno na bezkręgowcach, jak iu ssaków. Specyficzne loci genetyczne i mechanizmy molekularne zaangażowane w zniekształcanie transmisji zostały zbadane u drosophila22 i myszy.23 Zakłócenie transmisji całego genomu obejmujące liczne loci genetyczne zostało ostatnio odnotowane w pokrewnej subpopulacji ludzkiej.24 Skośną segregację alleli powodujących chorobę opisano w ludzka choroba genetyczna pośredniczona przez powielone powtórzenia trinukleotydowe25 i recesywne choroby wrodzone.26
Nasze wyniki ujawniły, że mutacja ojcowska dla zespołu długiego QT typu jest neutralna i nie ma efektu selekcji pozytywnej na poziomie populacji, ponieważ stwierdzono, że stosunek transmisji i płci jest zgodny z dziedziczeniem mendlowskim. Możliwym wyjaśnieniem tego odkrycia jest fakt, że locus zespołu długiego QT typu 1, 11p15.5, jest odciśnięty po ojcowsku podczas wczesnej ontogenezy. Wyjątkowa macierzyńska ekspresja KCNQ1 została opisana dla różnych tkanek płodu.27,28 Chociaż uważa się, że prawdziwy rozwój gametowy zachowuje się podczas rozwoju, 29 allel ojcowski dla zespołu długiego QT typu jest wyrażany w dojrzałym mięśniu sercowym, jak wykazano. przez występowanie odziedziczonego po ojcu syndromu długiego QT typu 1
[podobne: terapia poznawczo behawioralna warszawa, terapia kranio sakralna, metypred ulotka ]
[przypisy: parafia łososina górna, metypred ulotka, jacek kapica twitter ]