Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT ad

Naszym celem było wyjaśnienie, czy autosomalne dominujące mutacje, które powodują zespół długiego QT typu i 2, są zgodne z klasycznym dziedziczeniem mendlowskim, czy też na przewagę płci żeńskiej może mieć wpływ niezrównoważony stosunek płci w populacji niosącej szkodliwy allel. Metody
Badanie populacji, genotypowanie i fenotypowanie
Wszyscy członkowie rodziny z zespołem długiego odstępu QT, którzy uczestniczyli w badaniu, udzielili pisemnej świadomej zgody przed badaniami genetycznymi i klinicznymi, zgodnie ze standardami Deklaracji Helsińskiej i lokalnych komisji etycznych.
To retrospektywne badanie obejmujące rodowody pacjentów z klinicznie i molekularnie zdiagnozowanym zespołem długiego odstępu QT typu lub typu 2 jest projektem opartym na współpracy, składającym się z pięciu europejskich ośrodków referencyjnych. Najmniejsze rodziny obejmowały jednego rodzica z zespołem długiego QT i jego całkowicie genotypowane potomstwo. Większe rodowody zostały podzielone na rodziny nuklearne, składające się z rodzica z zespołem długiego QT (zdefiniowanego molekularnie lub obowiązkowo) i potomstwa. Wykluczono wszystkie rodziny nuklearne z nawet jednym potomstwem niegenotypowanym, podobnie jak rodziny nuklearne, w których przenoszono dwie mutacje zespołu długiego QT. Przebadaliśmy 240 rodowodów obejmujących 142 odrębne mutacje (szczegółowe informacje znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Nasza populacja badana składała się z 484 rodzin nuklearnych z zespołem długiego QT typu i rodzin nukleinowych 269 z zespołem długiego QT typu 2. Genotypowanie i fenotypowanie przeprowadzono w każdym ośrodku zgodnie ze standardowymi metodami. Mutacje definiowano jako zmiany w sekwencji DNA, które ulegały koagregacji z fenotypem choroby, które były nieobecne u 300 niespokrewnionych osobników kontrolnych z tego samego pochodzenia etnicznego co pacjent, i które indukowały zmianę aminokwasu lub przedwczesny kodon stop. Informacje na temat fenotypu – składające się ze zmierzonego odstępu QTc, objawów klinicznych oraz obecności lub braku rodzinnej historii nagłej śmierci związanej z zespołem długiego QT – były dostępne dla 885 rodzicielskich i potomnych nosicieli (480 nosicieli nosicieli typu i 405 typu 2). Objawy kliniczne definiowano jako omdlenie nieznanej przyczyny, przerwane zatrzymanie krążenia lub udokumentowane torsade de pointes. Fenotypową charakterystykę fińskich nosicieli mutacji KCNQ1 powodujących substytucję aminokwasową G589D opisano szczegółowo w innym miejscu 11, a zatem nie uwzględniono ich w tym badaniu.
Analiza dziedziczenia Mendla i korekta błędu tendencji
Potomstwo rodzin nuklearnych zostało przeanalizowane w celu ustalenia, czy mendelowe stosunki dystrybucji związane z dziedziczeniem autosomalnym dominującym obserwowano u dzieci nosicieli zespołu długiego QT. Jeśli chodzi o dziedziczenie mendlowskie, spodziewane wyniki były takie, że 50% potomstwa miało zmutowany allel, że stosunek płci był zrównoważony u rodzeństwa, który był nosicielem, oraz że częstotliwości przenoszenia mutacji przez matkę i ojca były podobne. Skorygowaliśmy jedno stwierdzenie12, aby zapobiec stronniczości w stosunku do rodzin z dużą liczbą nosicieli poprzez wykluczenie z analizy transmisji wszystkich probandów w potwierdzonych rodzeństwach.
Analiza statystyczna
Zastosowaliśmy test chi-kwadrat do oceny obserwowanego rozkładu potomstwa rodziców z allelem o długim QT
[więcej w: wzór recepty dla seniora, apteka internetowa tanie leki, ośrodek dla osób uzależnionych ]
[przypisy: vitapil ulotka, parafia chrystusa zbawiciela przasnysz, parafia chrystusa zbawiciela w przasnyszu ]