Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT ad 5

Rodzicielskie pochodzenie mutacji dla zespołu długiego QT było znane z 174 z 234 probantów (Tabela 2). W tej podgrupie zaobserwowaliśmy, że mutacje były częściej dziedziczone od matki (106 probantów [61%]) niż od ojca (68 probantów [39%]). Zwiększoną transmisję matczyną zaobserwowano wśród probantów z zespołem długiego QT typu lub typu 2. Tabela 3. Tabela 3. Read more „Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT ad 5”

Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM ad 5

Charakterystyka 103 uczestniczących OIOM, zgodnie z okresem wdrażania interwencji w celu zmniejszenia częstości zakażeń krwiopochodnych związanych z cewnikiem. Tabela 2. Tabela 2. Dane podstawowe. Tak więc w końcowej analizie uwzględniono 103 dane z ICU dla 1981 ICU miesięcy i 375,757 dni cewnika. Read more „Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM ad 5”

Zmniejszony transport glutaminianu przez mózg i rdzeń kręgowy w stwardnieniu zanikowym bocznym cd

W celu skorygowania wiązania lub transportu niezależnego od sodu zastosowano półprodukty wolne od sodu. Pobieranie w warunkach wolnych od sodu było mniejsze niż 10 procent tego w obecności sodu. We wszystkich próbach wychwytu badano próbki od pacjentów z każdej grupy (tych z ALS, z innymi zwyrodnieniowymi chorobami neurologicznymi i bez choroby neurologicznej). Nie uwzględniono wyników z tkanek, które nie wykazywały transportu zależnego od sodu (dlatego wykluczono próbki od z 13 pacjentów z ALS i od 2 z 44 pacjentów kontrolnych); większość wykluczonych tkanek była przechowywana przez ponad pięć lat. Analiza kinetyczna wykazała liniowe wykresy, zgodne z pomiarem nośnika o wysokim powinowactwie przy badanych stężeniach substratu. Read more „Zmniejszony transport glutaminianu przez mózg i rdzeń kręgowy w stwardnieniu zanikowym bocznym cd”

Terapia interferonem Alfa-2a w przypadku naczyniaków krwionośnych zagrażających życiu

HEMANGIOMA niemowlęctwa jest chorobą naczyniową charakteryzującą się proliferacją śródbłonka naczyń włosowatych, z multilaminacją błony podstawnej 1, 2 oraz akumulacją komórek tucznych, fibroblastów i makrofagów.3, 4 W tej chorobie angiogennej nieprawidłowy wzrost naczyń włosowatych powoduje uszkodzenie tkanki, czasami z fatalnymi konsekwencjami.5 Naczyniak jest najczęstszym nowotworem niemowlęcym, występującym u 10 do 12 procent białych6 iu 22 procent wcześniaków ważących mniej niż 1000 g.7 Naczyniak ma przewagę żeńską-męską od 3 do 1,8, 9 najczęstrzastych naczyniaków krwionośnych zwykle pojawiają się w skórze, zwykle jako pojedynczy guz, chociaż występują również liczne zmiany skórne, często z udziałem innych układów narządów (uogólniona hemangiomatoza). Rzadko występuje naczyniak krwionośny skóry w pełni urodzony po urodzeniu. Guz pojawia się zwykle w ciągu pierwszych kilku tygodni życia, objawia się rumieniowatą plamistością, blanszowaniem plamistym lub lokalizowaną teleangiektazją. 10 Historia naturalna naczyniaka krwionośnego charakteryzuje się szybkim wzrostem pourodzeniowym przez 8 do 18 miesięcy (faza proliferacji), a następnie bardzo powolny, ale nieunikniony regres dla następnych 5 do 8 lat (faza inwolucyjna). 8, 11 12 13 14 Całkowite ustąpienie naczyniaków u ponad 50 procent dzieci w wieku 5 lat i ponad 70 procent w wieku 7 lat, z ciągłą poprawą u pozostałych dzieci do 10 do 12 lat.8, 11 12 13 Stopień regresji nie jest związany z płcią lub wiekiem niemowlęcia, czasem trwania fazy proliferacyjnej lub miejscem , rozmiar lub wygląd naczyniaka krwionośnego.8, 9, 12
Większość naczyniaków krwionośnych to małe, nieszkodliwe znamiona, które ewolwentnie opuszczają normalną lub lekko uszkodzoną skórę. Read more „Terapia interferonem Alfa-2a w przypadku naczyniaków krwionośnych zagrażających życiu”

Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej ad 5

Obserwacje te pokazują, że gdy jest to ciężkie, ciche przemijające niedokrwienie może zapoczątkować śmiertelne zaburzenia rytmu przy braku wysokiej jakości zmian wieńcowych lub starych lub niedawnych zawałów. Opisywani tutaj pacjenci stanowią niewielką i wybraną podgrupę dużej liczby osób, które przeżyły zatrzymanie krążenia, ale ten sam mechanizm może działać w większych grupach o bardziej złożonych cechach patofizjologicznych. Ryzyko związane z nasileniem niedokrwienia tu opisanego należy odróżnić od tego związanego z łagodnym niedokrwieniem podwsierdziowym, które może wystąpić u pacjentów z przewlekłą stabilną dusznicą bolesną; różne rodzaje bezbolesnego niedokrwienia prawdopodobnie nie są równie niebezpieczne. Wśród pacjentów z pierwotnym mechanizmem niedokrwiennym zatrzymania krążenia, z towarzyszącą lub nie współistniejącą strukturalną chorobą serca, częstoskurcze komorowe mają tendencję do szybkiej (długość cyklu, .240 msec) i mogą mieć wzorce polimorficzne lub trzepotanie komorowe. Gwałtowne zwyrodnienie rytmu do migotania komór jest powszechne. Read more „Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej ad 5”

H. influenzae Szczepionki w HIV

Chociaż Steinhoff i in. (Wydanie z 26 grudnia) dostarcza ważnych informacji na temat odpowiedzi immunologicznych pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) na szczepionki typu Haemophilus influenzae typu b, obawiam się, że ich odkrycie, że szczepienie skutecznie podniosło poziom przeciwciał, można ekstrapolować na wytyczna praktyki klinicznej. Autorzy zwracają uwagę, że dostępne są minimalne informacje na temat serotypów H. influenzae, które powodują zapalenie płuc u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV i że potrzebne są dodatkowe informacje. Chociaż typ b jest główną przyczyną zapalenia opon mózgowych H. Read more „H. influenzae Szczepionki w HIV”

Stężenia osoczowe zydowudyny

W liście z 4 kwietnia 1991 r., Wydania czasopisma, * dostarczyliśmy dane dotyczące związku między średnim stężeniem zydowudyny w osoczu a wystąpieniem infekcji oportunistycznych. Odkryliśmy błąd obliczeniowy w programie używanym w naszej analizie. Wyniki powinny wyglądać następująco. Szacowane średnie stężenia zydowudyny wahały się od 0,016 do 1,7 mg na litr. Średnie dzienne stężenie, uwzględnione jako współzmienna w modelu przeżycia, nie jest zatem znacząco związane z występowaniem infekcji oportunistycznych (P = 0,13). Read more „Stężenia osoczowe zydowudyny”

Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych ad 6

Podobnie w całej populacji wskaźnik umieralności z powodu możliwej do uniknięcia wśród czarnych niemowląt jest w przybliżeniu dwa razy wyższy niż wśród niemowląt białych, natomiast wśród dzieci urodzonych przez rodziców wykształconych w szkołach wyższych stawki są zasadniczo takie same. Równoważne wskaźniki zespołu nagłej śmierci niemowląt i możliwej do uniknięcia śmiertelności niemowląt wśród dzieci czarno-białych rodziców wykształconych w college ach sugerują, że podobne środowisko domowe i opieka zdrowotna mogą pozwolić na to, aby czarno-białe niemowlęta o normalnej masie urodzeniowej miały równe szanse przeżycia. Utrzymujące się podwyższone ryzyko niskiej masy urodzeniowej i bardzo niskiej masy urodzeniowej wśród czarnych niemowląt w tej wybranej populacji sugeruje podstawowy brak zrozumienia czynników warunkujących przedwczesne porody i niezdolność do zapobiegania przedwczesnemu porodowi, nawet w populacji wykształconej. Konieczne jest lepsze zrozumienie fizjologii przedwczesnego porodu, aby umożliwić opracowanie konkretnych interwencji mających na celu zapobieganie temu problemowi. W międzyczasie wczesna inicjacja opieki prenatalnej – która wiąże się z obniżeniem wskaźników niskiej masy urodzeniowej i wcześniactwa – powinna zostać uznana za najlepszą dostępną metodę zapobiegania przedwczesnemu porodowi.22
Niski wskaźnik umieralności niemowląt wśród dzieci urodzonych przez rodziców wykształconych w college u wskazuje, że poprawa środowiska domowego niemowlęcia i opieki medycznej może pomóc w wyeliminowaniu nadmiaru ryzyka zgonu u normalnie urodzonych ciężarnych czarnych niemowląt w całej populacji USA. Read more „Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych ad 6”

Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych

W wielu badaniach zidentyfikowano różnice rasowe w śmiertelności noworodków w Stanach Zjednoczonych.1 2 3 4 5 6 Chociaż śmiertelność niemowląt znacznie spadła w tym stuleciu, zwiększyła się różnica między wskaźnikami umieralności czarnych i białych niemowląt urodzonych w Stanach Zjednoczonych. W 1950 r. Czarne niemowlę było 1,6 razy bardziej narażone na śmierć niż białe dziecko. Do 1988 r. Względne ryzyko wzrosło do 2,1. Read more „Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych”

Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 5

Autoradiografy RFLP Wzory M. tuberculosis Izoluje od pacjentów przypadku (strzałki) i innych pacjentów w szpitalu Roosevelta. R oznacza szczep kontrolny H37Rv i do 17 izolatów klinicznych. Izolaty M. tuberculosis od 16 pacjentów chorych były dostępne do badania za pomocą analizy RFLP; 13 dało identyczny wzór (fig. Read more „Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 5”