Zmniejszony transport glutaminianu przez mózg i rdzeń kręgowy w stwardnieniu zanikowym bocznym cd

W celu skorygowania wiązania lub transportu niezależnego od sodu zastosowano półprodukty wolne od sodu. Pobieranie w warunkach wolnych od sodu było mniejsze niż 10 procent tego w obecności sodu. We wszystkich próbach wychwytu badano próbki od pacjentów z każdej grupy (tych z ALS, z innymi zwyrodnieniowymi chorobami neurologicznymi i bez choroby neurologicznej). Nie uwzględniono wyników z tkanek, które nie wykazywały transportu zależnego od sodu (dlatego wykluczono próbki od z 13 pacjentów z ALS i od 2 z 44 pacjentów kontrolnych); większość wykluczonych tkanek była przechowywana przez ponad pięć lat. Analiza kinetyczna wykazała liniowe wykresy, zgodne z pomiarem nośnika o wysokim powinowactwie przy badanych stężeniach substratu. W próbkach kory ruchowej od trzech pacjentów z ALS ustalono stałe hamowania dla dihydrokainianu i DL-treo-3-hydroksyaspartanu, które hamują wychwyt glutaminianu, mierząc pobór glutaminianu w obecności 10 .moli inhibitora na litr. Stałe hamowania zostały obliczone w sposób opisany przez Chenga i Prusoffa
Wychwyt kwasu .-aminomasłowego mierzono w sposób opisany przez Hardy ego i in. 26 z niewielkimi modyfikacjami. Synaptosomy przygotowano w sposób opisany powyżej, a porcje (150 .g białka) dodano do probówek mikrofugowych wraz z 0,1 .Ci kwasu [3H] y-aminomasłowego (200 Ci na milimol, New England Nuclear) w buforze Krebsa, do końcowego testu. objętość ml. Końcowe stężenie kwasu .-aminomasłowego wynosiło .mol na litr. Mieszaniny inkubowano przez 10 minut w 37 ° C i transport zakończono przez odwirowanie (14 000 xg przez 5 minut w 4 ° C). Aktywny, zależny od sodu wychwyt wyliczono po odjęciu wartości uzyskanych z dopasowanych próbek testowanych za pomocą wolnego od sodu buforu Krebsa.
Wychwyt fenyloalaniny mierzono w sposób opisany przez Benjamina i wsp. 27. Próbki synaptosomów (150 .g) dodano do probówek z mikroprobówkami zawierających 0,2 .Ci [14C] fenyloalaniny (499 mCi na milimol, New England Nuclear) i inkubowano przez 15 minut w temperaturze pokojowej. 37 ° C. Wychwyt zakończono przez odwirowanie (14 000 x g przez pięć minut w temperaturze 4 ° C).
Analiza kinetyczna i statystyczna
Stałe kinetyczne oszacowano za pomocą nieliniowego iteracyjnego programu komputerowego (SigmaPlot 4.1, Jandel Scientific, Corta Madera, CA), zaprojektowanego w celu dopasowania i wykreślenia równania v = (Vmax × s) / (Km + s), gdzie v jest prędkością transport, Vmax to maksymalna prędkość transportu, s to stężenie substratu, a Km to stała Michaelisa. Stałe hamowania zostały obliczone za pomocą programu komputerowego28. Analizę statystyczną danych przeprowadzono za pomocą analizy wariancji i testów t-owych z porównaniami dwustronnymi. Wszystkie wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna pacjentów z ALS i pacjentami z grupy kontrolnej * Charakterystykę pacjentów, których tkanki badano oraz odstępy między śmiercią i sekcją oraz sekcję zwłok i analizę pokazano w Tabeli 1. Nie było znaczących różnic w tych odstępach między grupami.
Rysunek 1
[patrz też: parafia krzczonów, nfz opole sanatoria lista oczekujących, parafia wiry ]