Lapatynib w połączeniu z kapecytabiną w zaawansowanym raku piersi HER2-dodatnim cd

Ponieważ lapatynib jest metabolizowany głównie przez enzymy cytochromu P-450 (CYP3A4), leki hamujące lub indukujące CYP3A4 są zabronione (Tabela Dodatkowego Dodatku, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Monoterapię kapecytabiną podawano w dawce 2500 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała w dwóch podzielonych dawkach w dniach od do 14 w cyklu 21-dniowym. Podczas leczenia zdarzeń niepożądanych zastosowano standardowe zalecenia dotyczące modyfikacji dawkowania kapecytabiny.15 Lapatynib został wstrzymany do 14 dni w przypadku hematologicznej toksyczności 2. stopnia lub jakiejkolwiek toksyczności 3. lub 4. stopnia. Lapatynib był trwale przerywany, jeśli wystąpiło śródmiąższowe zapalenie płuc lub stopnia 3. lub 4. stopnia. Zostało ono również trwale przerwane, jeżeli poprawa (zmiana na stopień 0 lub 1) nie wystąpiła w ciągu 14 dni. Po wyleczeniu z toksyczności hematologicznej stopnia 2 lub toksyczności stopnia 3, lapatynib wznowiono w dawce 1250 mg na dobę, chociaż badacze mogliby zmniejszyć dawkę do 1000 mg na dobę po toksyczności stopnia 3, jeśli uważano to za interes kobiety. Wznowienie podawania lapatynibu po toksyczności stopnia 4. było opcjonalne, ale wymagało zmniejszenia dawki do 1000 mg na dobę.
Kobiety oceniano co 6 tygodni przez pierwsze 24 tygodnie, a następnie co 12 tygodni, w trakcie leczenia. Kobiety bez progresji choroby, dla których leczenie zostało wycofane, oceniano co 12 tygodni, aż do rozpoczęcia alternatywnego leczenia przeciwnowotworowego, progresji choroby lub zgonu. Skuteczność określono zgodnie z kryteriami RECIST, zmodyfikowanymi tak, aby uwzględniały zmiany o średnicy od 15 do 19 mm, co oceniono metodami innymi niż spiralny CT.14 Zdarzenia niepożądane oceniono zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych opracowanymi przez National Cancer Institute (CTCAE, wersja 3.0), która ocenia zdarzenia jako łagodne (stopień 1), umiarkowane (stopień 2), poważne (stopień 3), zagrażające życiu lub powodujące inwalidztwo (stopień 4) lub śmiertelne (stopień 5). Leczenie kontynuowano do czasu, gdy badacz określi postęp choroby lub niedopuszczalne efekty toksyczne.
Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do progresji, zdefiniowany jako czas od randomizacji do progresji choroby lub śmierci spowodowanej rakiem piersi. Drugorzędowymi punktami końcowymi były przeżycie wolne od progresji, zdefiniowane jako czas od randomizacji do postępu choroby lub śmierci z dowolnej przyczyny; ogólne przetrwanie; ogólny wskaźnik odpowiedzi; szybkość korzyści klinicznej, zdefiniowana jako całkowita odpowiedź, częściowa odpowiedź lub stabilna choroba przez co najmniej 6 miesięcy; i bezpieczeństwo.
W celu przeprowadzenia analizy czasu do progresji, czasu przeżycia wolnego od progresji, ogólnego odsetka odpowiedzi i odsetka korzyści klinicznych, pobrano kopie seryjnych radiogramów i fotografie widocznych zmian, które zastosowano do określenia skuteczności, w celu niezależnej oceny w warunkach zaślepienia. Analizy wspierające tych punktów końcowych przeprowadzono przy użyciu ocen zgłoszonych przez badaczy.
Ocena serca
Ocenę LVEF za pomocą echokardiografii lub skanowania bramkowanego wieloma bramkami przeprowadzono w czasie ocen skuteczności przy użyciu tej samej techniki na czas trwania badania
[hasła pokrewne: wzór recepty dla seniora, sativa nasiona, vitapil ulotka ]
[hasła pokrewne: vitapil ulotka, parafia chrystusa zbawiciela przasnysz, parafia chrystusa zbawiciela w przasnyszu ]