Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT czesc 4

Analiza transmisji. Przewaga kobiet i zniekształcenie segregacji wśród potomstwa (skorygowane pod kątem uprzedzeń potwierdzających) rodziców z zespołem długiego QT. Zacieniowane romby reprezentują rodzicielskich nosicieli zespołu długiego QT, zacienione kółka żeńskie i cieniowane kwadraty potomstwo męskie, które są nosicielami, białe kółka żeńskie i białe kwadraty, potomstwo męskie, które nie są nosicielami, oraz białe prostokąty całkowita liczba potomstwa, które są nosicielami lub bez nośników. Procenty są obliczane jako liczba podzielona przez całkowitą liczbę. Procenty nie sumują się 100 ze względu na zaokrąglenia. Read more „Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT czesc 4”

Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM czesc 4

Wtórna hipoteza głosiła, że zaobserwowany spadek szybkości infekcji między 0 a 3 miesiącem po wdrożeniu interwencji badawczej utrzymałby się w następnym okresie obserwacji. Nie ocenialiśmy względnej skuteczności poszczególnych elementów interwencji. Analiza statystyczna
Z powodu nienormalnego rozkładu danych dotyczących zakażeń krwi związanych z cewnikiem do podsumowania danych wykorzystano mediany i zakresy międzykwartylowe. Mediany porównano z wartościami wyjściowymi za pomocą dwu-próbnego testu sumy rang Wilcoxona. Aby zbadać zależność między narażeniem a wynikiem, wykorzystaliśmy uogólniony, liniowy i utajony model18, 19 z rozkładem Poissona dla kwartalnej liczby zakażeń krwi związanych z cewnikiem. Read more „Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM czesc 4”

Zmniejszony transport glutaminianu przez mózg i rdzeń kręgowy w stwardnieniu zanikowym bocznym ad

Tkanka ze wszystkich regionów centralnego układu nerwowego nie była dostępna dla każdego pacjenta. Kryteriami rozpoznania ALS były obecność zarówno neuronów górnych, jak i dolnych motorycznych, określona historia progresji, brak wad czuciowych, normalne prędkości przewodzenia nerwów i elektromiograficzne dowody rozlanej degeneracji.1 Pacjenci byli wykluczone, jeśli miały niewyjaśnione zmiany w funkcjonowaniu jelit lub pęcherza, lub anatomiczne, metaboliczne lub toksyczne zaburzenia, które mogą naśladować ALS, takie jak zaburzenia hormonalne, niedobór heksosaminidazy A, ołowiem, mielopatia lub obwodowa neuropatia. Pacjenci bez choroby neurologicznej zmarli w wyniku ostrego zawału mięśnia sercowego. Rozpoznanie choroby Alzheimera lub choroby Huntingtona dokonano na podstawie standardowych kryteriów klinicznych i neuropatologicznych. Próbki od pacjentów z ALS uzyskano z Brain Resource Center, Neuropathology Laboratory, Johns Hopkins Hospital. Read more „Zmniejszony transport glutaminianu przez mózg i rdzeń kręgowy w stwardnieniu zanikowym bocznym ad”

Primary Human Herpesvirus 6 Infection in Young Children czesc 4

Drugą najczęstszą diagnozą u dzieci z dodatnim wynikiem badania HHV-6 była niezróżnicowana choroba przebiegająca z gorączką, obejmująca diagnozę zespołu wirusowego i gorączkę o nieokreślonym pochodzeniu. Wraz z gorączką i zapaleniem ucha środkowego diagnoza ta stanowiła 82 procent rozpoznań u dzieci z wiremią HHV-6, w porównaniu z 46 procentami diagnoz w grupie z negatywnym wynikiem HHV-6. U dzieci z dodatnim stężeniem HHV-6 nie wykryto żadnej choroby bakteryjnej, a żadna z hodowli krwi, którą uzyskano w 94 procentach, nie była pozytywna. Tabela 2. Tabela 2. Read more „Primary Human Herpesvirus 6 Infection in Young Children czesc 4”

Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej cd

Jego rytm serca był migotaniem przedsionków po wykonaniu defibrylacji i po przybyciu do szpitala powrócił do rytmu zatokowego. Angiografia wieńcowa ujawniła zmianę powodującą 25-procentowe zwężenie lewej leżącej przedniej tętnicy wieńcowej odległej od kilku przegród przegrody przegrodowej. Prowokacja ergonovine wywoływała krytyczne zwężenie lewej tętnicy wieńcowej zstępującej przedniej oraz łagodne zwężenie dyfuzorowe (ryc. 2A), któremu towarzyszył nietrzymany częstoskurcz komorowy przy długości cyklu 220 ms. Diltiazem w dawce 60 mg co sześć godzin zapobiegał reindukcji skurczu krytycznego (ryc. Read more „Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej cd”

Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej

Kliniczne znaczenie przesunięć w segmentach odcinka ST w elektrokardiogramie, którym nie towarzyszy dławica piersiowa lub ich odpowiedniki dławicowe (ciche niedokrwienie mięśnia sercowego), jest przedmiotem dużego zainteresowania i dyskusji.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pacjenci, którzy mają ciche (bezobjawowe) przesunięcia odcinka ST i współistniejącą chorobę wieńcową, są obarczeni zwiększonym ryzykiem wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowych, 8, 9, 11 12 13 14, 16, w tym nagłej śmierci.11 12 13 14, 16 Ponadto nagła śmierć może wynika z skurczu tętnicy wieńcowej, z bólem lub bez niego. 17 18 19 20 21 22 Związek między cichym niedokrwieniem mięśnia sercowego i potencjalnie śmiertelnymi zaburzeniami rytmu nie został dobrze zdefiniowany.13,4,14. Ponieważ oba są przemijającymi zdarzeniami patofizjologicznymi, dane korelacyjne zostały nagromadzone tylko z przypadkowych nagrań z monitorowaniem ambulatoryjnym23 24 25 lub przez wykazanie wywołanego wysiłkiem niemego niedokrwienia u osób, które przeżyły zatrzymanie krążenia. 26 27 28 29 W niniejszym raporcie opisujemy bezpośredni związek między skurcz tętnicy wieńcowej, zaznaczone stopnie cichego niedokrwienia mięśnia sercowego, oraz początek i mechanizmy potencjalnie śmiertelnych komorowych zaburzeń rytmu u 5 osób, które przeżyły zatrzymanie krążenia. Metody
Pięciu pacjentów zostało poddanych ocenie w University of Miami Medical Center w latach 1980-1991 po przeżyciach poza szpitalem z powodu zatrzymania krążenia. Read more „Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej”

Cytopathology Annual 1992

Dzisiejsi cytopatologi są zakwestionowani przez klinicystów, aby zrobić więcej za mniej w imieniu pacjentów. Doing more obejmuje dostarczanie bardziej szczegółowych diagnoz, niż było to dotychczas możliwe, a także nowych pomocniczych informacji o znaczeniu terapeutycznym lub prognostycznym dla procesów patologicznych. Mniej odnosi się do ilości materiału uzyskanego za pomocą technik, takich jak aspiracja cienkoigłowa lub płukanie pęcherzyków płucnych, zamiast chirurgicznego wycięcia tkanki. Osiem naukowych artykułów przeglądowych w tym inauguracyjnym tomie nowej serii odzwierciedla to wyzwanie. Połowa artykułów odnosi się do aspektów biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w całości lub w części, podkreślając rosnące stosowanie tej metody. Read more „Cytopathology Annual 1992”

Zamówienia DNR na sali operacyjnej

Zgadzamy się ze stwierdzeniem Cohena i Cohena w ich artykule Sondażowym na temat nakazów nie-wskrzeszania (DNR) na sali operacyjnej (wydanie z 26 grudnia) *, że polityka wymaganego ponownego rozpatrzenia i wynegocjowanego zawieszenia DNR Kolejność jest najlepszym podejściem w okresie okołooperacyjnym. Jednak w swojej analizie autorzy pominęli ważny aspekt zagadnienia, który powinien być częścią dyskusji z pacjentem lub surogatem – pewność, że jeśli podczas operacji zostanie wprowadzona wentylacja mechaniczna lub zastosowanie środków wazopresyjnych, można go odstawić po operacji jeśli proces patologiczny nie jest odwracalny.
Pojawiająca się zasada, że decyzja o zastosowaniu podtrzymania życia może zostać odwrócona, a wentylacja mechaniczna przerwana zgodnie z życzeniem nieuleczalnie chorego pacjenta, jest uznawana przez większość społeczności medycznych, prawnych i bioetycznych. Zastosowanie tej zasady dla pacjenta ze statusem DNR, który stoi przed operacją, ma dwie zalety. Po pierwsze, umożliwia pacjentom próbę terapeutyczną operacji , wiedząc, że nie będą oni utrzymywani na stałe przez całe życie bez nadziei na wyzdrowienie. Read more „Zamówienia DNR na sali operacyjnej”

Biopsja Patologia mięśnia

Drugie wydanie tej książki, przeznaczone głównie jako praktyczny przewodnik patologicznych procesów mięśni dla histopatologów, ogólnie spełnia swoje cele. Jest dobrze zorganizowany i dobrze napisany, zawiera bardzo przydatne tabele i zwykle satysfakcjonujące, ale nie wyróżniające się ilustracje. Książka rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem do kilku podstawowych cech mięśnia szkieletowego i jednostki ruchowej oraz całkiem użyteczną, jeśli nie encyklopedyczną, klasyfikacją zaburzeń nerwowo-mięśniowych. W skrócie omówiono diagnostyczną rolę ewaluacji enzymów w surowicy i elektromiografii oraz powszechne cechy kliniczne chorób nerwowo-mięśniowych. Rozdział poświęcony technikom biopsji mięśniowej wymienia zalety i wady biopsji otwartej i igłowej. Read more „Biopsja Patologia mięśnia”

Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 7

Nierozpoznana oporność na leki może zwiększać ryzyko transmisji w szpitalu, jeśli pacjenci chorują na choroby zakaźne przez tygodnie lub miesiące, gdy otrzymują nieskuteczne leczenie w oczekiwaniu na wyniki testów lekowrażliwości lub jeżeli środki ostrożności dotyczące izolacji zostaną przerwane, zanim kliniczna i bakteriologiczna odpowiedź na leczenie zostanie wykazana . Jednocześnie osoby zakażone wirusem HIV z gruźlicą często przebywają w szpitalach w miejscach, w których są w bliskim kontakcie z innymi pacjentami z obniżoną odpornością i zakażeniem wirusem HIV. Jeśli zakażenie gruźlicą jest przenoszone w tym otoczeniu, wysokie wskaźniki ataków i szybki postęp od zakażenia do choroby, która charakteryzuje gruźlicę u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV, mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się i przekazywanie przez osobę na człowieka. Niedawne epidemie gruźlicy w więzieniach, 9 10 11 zakładów leczenia uzależnień od narkotyków, 12 obiektów mieszkalnych dla osób zakażonych wirusem HIV, 13 oraz schroniska dla bezdomnych14 15 16 podkreślają niepokojący potencjał immunosupresji indukowanej przez HIV w celu wzmocnienia rozprzestrzeniania się gruźlicy międzyosobniczej . Opublikowano wytyczne dotyczące zapobiegania przenoszeniu gruźlicy w szpitalach.3, 17 Wybuch opisany w tym raporcie podkreśla szczególne znaczenie kilku z tych zaleceń. Read more „Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 7”