Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT ad

Naszym celem było wyjaśnienie, czy autosomalne dominujące mutacje, które powodują zespół długiego QT typu i 2, są zgodne z klasycznym dziedziczeniem mendlowskim, czy też na przewagę płci żeńskiej może mieć wpływ niezrównoważony stosunek płci w populacji niosącej szkodliwy allel. Metody
Badanie populacji, genotypowanie i fenotypowanie
Wszyscy członkowie rodziny z zespołem długiego odstępu QT, którzy uczestniczyli w badaniu, udzielili pisemnej świadomej zgody przed badaniami genetycznymi i klinicznymi, zgodnie ze standardami Deklaracji Helsińskiej i lokalnych komisji etycznych.
To retrospektywne badanie obejmujące rodowody pacjentów z klinicznie i molekularnie zdiagnozowanym zespołem długiego odstępu QT typu lub typu 2 jest projektem opartym na współpracy, składającym się z pięciu europejskich ośrodków referencyjnych. Najmniejsze rodziny obejmowały jednego rodzica z zespołem długiego QT i jego całkowicie genotypowane potomstwo. Większe rodowody zostały podzielone na rodziny nuklearne, składające się z rodzica z zespołem długiego QT (zdefiniowanego molekularnie lub obowiązkowo) i potomstwa. Read more „Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT ad”

Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM ad

Szpitale nie były proszone o podanie powodów nieuczestniczenia. Pięć szpitali stanu poza szpitalem z siedzibą główną w Michigan uczestniczyło na prośbę starszego dyrektora systemu opieki zdrowotnej. W okresie od marca 2004 r. Do września 2005 r. Każdy oddział intensywnej terapii wdrożył szereg interwencji dotyczących bezpieczeństwa pacjentów, zgodnie z prospektywnym projektem badania kohortowego i monitorował wpływ tych interwencji na określone środki bezpieczeństwa. Read more „Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM ad”

Odkrywanie epidemii – badania przesiewowe na chorobę psychiczną u nastolatków ad

W 2003 r. Nowa Komisja Prezydenta ds. Nowych Wolności w zakresie Zdrowia Psychicznego zaleciła zwiększenie kontroli przesiewowych pod kątem samobójstw i chorób psychicznych. Komisja promowała wyłącznie programy, które były dobrowolne i prowadzone z wyraźną zgodą rodziców. W 2004 r. Read more „Odkrywanie epidemii – badania przesiewowe na chorobę psychiczną u nastolatków ad”

Zmniejszony transport glutaminianu przez mózg i rdzeń kręgowy w stwardnieniu zanikowym bocznym

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to przewlekła postępująca choroba o nieznanej patogenezie, charakteryzująca się selektywną degeneracją górnych i dolnych neuronów ruchowych. Jest przyczyną śmierci u na 1000 osób. W wyniku ostatnich doniesień o nieprawidłowym metabolizmie glutaminianu w ALS we1 i in. 2 postulują rolę tego aminokwasu w patofizjologicznym procesie choroby. Glutaminian, główny pobudzający neuroprzekaźnik w mózgu, może wywierać specyficzne działanie neurotoksyczne poprzez dobrze opisaną kaskadę zdarzeń kationowych i drugorzędowych oraz może indukować zwyrodnienie neuronów in vivo i in vitro.3, 4 Nieprawidłowości metabolizmu glutaminianu mają rola w procesach patofizjologicznych dwóch przewlekłych chorób zwyrodnieniowych, atrofii 5, 6 i Huntingtona 8, 8 Analogiczne egzytotoksyny egzogenne mogą również powodować degenerację neuronów. Read more „Zmniejszony transport glutaminianu przez mózg i rdzeń kręgowy w stwardnieniu zanikowym bocznym”

Primary Human Herpesvirus 6 Infection in Young Children ad

Reszta komórek (około 106 na mililitr) była hodowana świeżymi ludzkimi komórkami jednojądrzastymi z krwi pępowinowej w pożywce RPMI-1640 zawierającej antybiotyki, 10% inaktywowanej termicznie płodowej surowicy bydlęcej, 5 .g fitohemaglutyniny (Sigma Chemical, St. Louis) na mililitr, 5 procent (32 jednostki na mililitr) ludzkiej interleukiny-2 (Pharmacia Diagnostics, Silver Spring, MD) i 0,01 mg hydrokortyzonu (Sigma Chemical) na mililitr. Świeże i niezakażone jednojądrzaste komórki krwi pępowinowej dodawano raz w tygodniu. (HHV-6 nie został wykryty w komórkach krwi pępowinowej przez hodowlę powtarzalną lub w hodowanych jednojądrzastych komórkach od 20 zdrowych osób dorosłych.) Pozytywne kultury początkowo zidentyfikowano na podstawie charakterystycznego efektu cytopatycznego, z późniejszym potwierdzeniem przez pośrednie barwienie immunofluorescencyjne z surowicą. z kontroli pozytywnej, którą stanowiła surowica uzyskana podczas rekonwalescencji u dziecka z różyczką, której izolat HHV-6 scharakteryzowano jak opisano poniżej. Read more „Primary Human Herpesvirus 6 Infection in Young Children ad”

Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej ad 6

Chociaż strategia ta była skuteczna u wszystkich czterech pacjentów, u których była leczona, a wszystkie pozostałe nie były wolne od zdarzeń podczas obserwacji, ważne jest, aby podkreślić, że wynik ten niekoniecznie ma wpływ na długoterminowe przeżycie. Bez randomizowanych danych kontrolnych, jedynym stanowczym wnioskiem jest to, że leczenie było skuteczne przez krótki czas w zapobieganiu skurczom indukowalnym ergonoiną i związanym z tym zaburzeniom rytmu. Jeśli dane te są poparte większymi i bardziej ogólnymi populacjami, zasada, że ciche niedokrwienie może być arytmogenne, stanowi uprzednio nierozpoznane dodatkowe uzasadnienie intensywnej terapii przeciw niedokrwieniu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem, którzy są zagrożeni potencjalnie śmiertelnymi komorowymi zaburzeniami rytmu. Sugeruje to również, że badanie ergonowiną może być użyteczne u osób, które przeżyły zatrzymanie krążenia, które nie mają ograniczających przepływ zwężeń tętnic wieńcowych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Częściowo wsparte dotacją (HL-28130) z National Heart, Lung and Blood Institute. Read more „Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów z niedokrwiennym niedokrwieniem mięśnia sercowego z powodu skurczu tętnicy wieńcowej ad 6”

Cytopathology Annual 1992

Dzisiejsi cytopatologi są zakwestionowani przez klinicystów, aby zrobić więcej za mniej w imieniu pacjentów. Doing more obejmuje dostarczanie bardziej szczegółowych diagnoz, niż było to dotychczas możliwe, a także nowych pomocniczych informacji o znaczeniu terapeutycznym lub prognostycznym dla procesów patologicznych. Mniej odnosi się do ilości materiału uzyskanego za pomocą technik, takich jak aspiracja cienkoigłowa lub płukanie pęcherzyków płucnych, zamiast chirurgicznego wycięcia tkanki. Osiem naukowych artykułów przeglądowych w tym inauguracyjnym tomie nowej serii odzwierciedla to wyzwanie. Połowa artykułów odnosi się do aspektów biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w całości lub w części, podkreślając rosnące stosowanie tej metody. Read more „Cytopathology Annual 1992”

Alergia na owady: obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Alergia na owady jest najbardziej kompletnym i szczegółowym traktatem na ten temat w literaturze medycznej. Docelowym odbiorcą jest alergolog lub immunolog, który diagnozuje i leczy reakcje alergiczne wywołane przez owady, ale wszyscy lekarze, niezależnie od specjalizacji, powinni być zainteresowani tą książką. Osoby, które nie są zaznajomione z alergią na owady, zaskoczą i skorzystają z dostępnych danych naukowych i klinicznych na ten temat. Książka rozpoczyna się krótką, ale niezbędną dyskusją na temat taksonomii Hymenoptera. Szczegółowe rozdziały dotyczą jadów owadów oraz typów reakcji alergicznych i immunologicznych, które powstają w wyniku użądlenia. Read more „Alergia na owady: obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie”

Doustny Milrinon w ciężkiej przewlekłej niewydolności serca

Packer i in. (Wydanie 21 listopada) donosi, że niekorzystny wpływ milrinonu na przeżywalność u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca kontrastował z wynikami wcześniejszych badań na zwierzętach laboratoryjnych. Autorzy sugerują, że u szczurów milrinon nie hamuje fosfodiesterazy, nie zwiększa poziomu cyklicznego AMP (cAMP) ani nie wywiera pozytywnych efektów inotropowych, ale raczej działa jako środek rozszerzający naczynia krwionośne. Jednak Weishaar i wsp., 2 cytowany przez Packera i wsp., Nie testowali milrinone w swoich badaniach. Chociaż dobrze przyjmuje się, że milrinon nie jest dodatnim czynnikiem inotropowym u szczurów, wykazano, że lek hamuje fosfodiesterazę3 i zwiększa cAMP4 u szczurów. Read more „Doustny Milrinon w ciężkiej przewlekłej niewydolności serca”

Medycyna laboratoryjna: wybór i interpretacja testu

Medycyna laboratoryjna: selekcja i interpretacja testów jest nowym, wszechstronnym, obszernym podręcznikiem, z rozdziałami poświęconymi każdej z głównych subspecjali medycyny laboratoryjnej, w tym chemii, hematologii, immunologii, mikrobiologii i bankowości krwi. Ta książka różni się od innych w dziedzinie sposobem, w jaki organizowane i prezentowane są informacje o poszczególnych testach laboratoryjnych. Informacje o każdym teście przeprowadzonym w laboratoriach chemicznych, hematologicznych i immunologicznych przedstawiono w sekwencji akapitów poświęconych wybraniu testu i podstawowych informacji (uzasadnienie zamówienia testu), logistyki (wszelkie niezbędne przygotowanie pacjentów, zalecenia dla zbiór próbek i metody analityczne) oraz interpretacja testu (zakres referencyjny i moc predykcyjna wyników testu). Sekcja dotycząca mikrobiologii jest zorganizowana zgodnie z rodzajem zebranego okazu i miejscem, z którego jest zbierana, a stosunkowo krótki rozdział dotyczący bankowości krwi jest zorganizowany w podrozdziałach dotyczących poszczególnych terapeutycznych składników krwi – np. Czerwonych krwinek i płytek krwi. Read more „Medycyna laboratoryjna: wybór i interpretacja testu”