Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT czesc 4

Analiza transmisji. Przewaga kobiet i zniekształcenie segregacji wśród potomstwa (skorygowane pod kątem uprzedzeń potwierdzających) rodziców z zespołem długiego QT. Zacieniowane romby reprezentują rodzicielskich nosicieli zespołu długiego QT, zacienione kółka żeńskie i cieniowane kwadraty potomstwo męskie, które są nosicielami, białe kółka żeńskie i białe kwadraty, potomstwo męskie, które nie są nosicielami, oraz białe prostokąty całkowita liczba potomstwa, które są nosicielami lub bez nośników. Procenty są obliczane jako liczba podzielona przez całkowitą liczbę. Procenty nie sumują się 100 ze względu na zaokrąglenia. Read more „Przewaga kobieca i zniekształcenie w zespole długotrwałym QT czesc 4”

Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM czesc 4

Wtórna hipoteza głosiła, że zaobserwowany spadek szybkości infekcji między 0 a 3 miesiącem po wdrożeniu interwencji badawczej utrzymałby się w następnym okresie obserwacji. Nie ocenialiśmy względnej skuteczności poszczególnych elementów interwencji. Analiza statystyczna
Z powodu nienormalnego rozkładu danych dotyczących zakażeń krwi związanych z cewnikiem do podsumowania danych wykorzystano mediany i zakresy międzykwartylowe. Mediany porównano z wartościami wyjściowymi za pomocą dwu-próbnego testu sumy rang Wilcoxona. Aby zbadać zależność między narażeniem a wynikiem, wykorzystaliśmy uogólniony, liniowy i utajony model18, 19 z rozkładem Poissona dla kwartalnej liczby zakażeń krwi związanych z cewnikiem. Read more „Interwencja mająca na celu zmniejszenie liczby zakażeń związanych z cewnikiem w OIOM czesc 4”

Primary Human Herpesvirus 6 Infection in Young Children ad

Reszta komórek (około 106 na mililitr) była hodowana świeżymi ludzkimi komórkami jednojądrzastymi z krwi pępowinowej w pożywce RPMI-1640 zawierającej antybiotyki, 10% inaktywowanej termicznie płodowej surowicy bydlęcej, 5 .g fitohemaglutyniny (Sigma Chemical, St. Louis) na mililitr, 5 procent (32 jednostki na mililitr) ludzkiej interleukiny-2 (Pharmacia Diagnostics, Silver Spring, MD) i 0,01 mg hydrokortyzonu (Sigma Chemical) na mililitr. Świeże i niezakażone jednojądrzaste komórki krwi pępowinowej dodawano raz w tygodniu. (HHV-6 nie został wykryty w komórkach krwi pępowinowej przez hodowlę powtarzalną lub w hodowanych jednojądrzastych komórkach od 20 zdrowych osób dorosłych.) Pozytywne kultury początkowo zidentyfikowano na podstawie charakterystycznego efektu cytopatycznego, z późniejszym potwierdzeniem przez pośrednie barwienie immunofluorescencyjne z surowicą. z kontroli pozytywnej, którą stanowiła surowica uzyskana podczas rekonwalescencji u dziecka z różyczką, której izolat HHV-6 scharakteryzowano jak opisano poniżej. Read more „Primary Human Herpesvirus 6 Infection in Young Children ad”

Stężenia osoczowe zydowudyny

W liście z 4 kwietnia 1991 r., Wydania czasopisma, * dostarczyliśmy dane dotyczące związku między średnim stężeniem zydowudyny w osoczu a wystąpieniem infekcji oportunistycznych. Odkryliśmy błąd obliczeniowy w programie używanym w naszej analizie. Wyniki powinny wyglądać następująco. Szacowane średnie stężenia zydowudyny wahały się od 0,016 do 1,7 mg na litr. Średnie dzienne stężenie, uwzględnione jako współzmienna w modelu przeżycia, nie jest zatem znacząco związane z występowaniem infekcji oportunistycznych (P = 0,13). Read more „Stężenia osoczowe zydowudyny”

Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych czesc 4

Rozkład masy urodzeniowej wśród niemowląt urodzonych dla rodziców wychowujących się w szkołach wyższych w latach 1983-1985. * Aby wyjaśnić uporczywie podwyższoną śmiertelność noworodków wśród czarnych, zbadaliśmy rozkład urodzeń i masy ciała u dzieci urodzonych w college u. wykształceni rodzice (tabela 3). Niemowlęta czarnych rodziców wykształconych w college u były ponad dwukrotnie bardziej prawdopodobne niż niemowlęta białych rodziców wykształconych w college u, którzy mieli niską masę urodzeniową (poniżej 2500 g). Ryzyko bardzo niskiej masy urodzeniowej było trzykrotnie wyższe u niemowląt czarnych niż u niemowląt białych. Read more „Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych czesc 4”

Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych cd

Zgonów niemowląt o niskiej masie urodzeniowej nie można było zapobiegać z powodu braku skutecznych środków zapobiegania przedwczesnemu porodowi oraz z powodu wysokiej śmiertelności związanej z niską masą urodzeniową. Chociaż bezwzględne wskaźniki umieralności, którym można zapobiegać, mogą nie mieć rzeczywistego znaczenia (tj. Niektórym zgonom z powodu infekcji lub choroby układu oddechowego nie można zapobiec niezależnie od dostępności opieki medycznej), stanowią one podstawę do porównania między grupami populacji. Wykorzystaliśmy informacje z ankiety przeprowadzonej przez National Health Interview Survey w celu zbadania założenia o jednorodności socjoekonomicznej w populacji wykształconej przez college15. Wybraliśmy dane dotyczące gospodarstw domowych z dziećmi poniżej piątego roku życia z ankiet przeprowadzonych w latach 1983-1987. Read more „Śmiertelność wśród niemowląt Czarnych w porównaniu z białymi rodzicami wykształconymi w szkołach wyższych cd”

Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 8

Wzorzec konwersji testów skórnych sugerował ciągłe ryzyko w czasie, a nie niedawny wzrost ryzyka w okresie epidemii. Rutynowe, okresowe testy skórne pracowników służby zdrowia są konieczne, aby zidentyfikować nowo zarażonych pracowników, aby mogli oni otrzymać terapię profilaktyczną i ostrzec personel odpowiedzialny za kontrolę zakażeń szpitalom o gruźlicę dla pracowników służby zdrowia17. Zapobieganie gruźlicy u pracowników służby zdrowia jest ważne zarówno dla samych pracowników, jak i dla zapobiegania przenoszeniu gruźlicy z pracowników na pacjentów. Wreszcie, ostatnie zwiększenie częstości występowania gruźlicy opornej na wiele leków, opisane w tym i innych sprawozdaniach3, 18 19 20 (oraz dane niepublikowane), podkreślają szczególne znaczenie trzech dodatkowych opublikowanych zaleceń.3, 17 Po pierwsze, szpitale i służby zdrowia, w których ostatnio Izolaty M. tuberculosis są odporne na leki przeciwprątkowe powinny prowadzić nadzór lekoopornej M. Read more „Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 8”

Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności cd

Przypadki gruźlicy z opornością na dwa lub więcej leków wzrosły z z 32 (3 procent) w 1986 r. Do 8 z 27 (30 procent) w pierwszej trzeciej 1990 r. Pacjenci z AIDS stanowili większość przypadków gruźlicy z opornością do dwóch lub więcej leków w 1989 i 1990 r. (20 z 23 pacjentów). Gruźlica z opornością na co najmniej izoniazyd i streptomycynę wystąpiła u 18 pacjentów z AIDS w 1989 i 1990 roku, w porównaniu z tylko 3 takimi pacjentami w poprzednich trzech latach. Read more „Wybuch wielolekoopornej gruźlicy u hospitalizowanych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności cd”

Molekularne mechanizmy hipertrofii i niewydolności serca

Dwadzieścia lat temu American Heart Association sponsorowało sympozjum w Bostonie, które było pierwszym ogólnokrajowym spotkaniem poświęconym wyłącznie biologii molekularnej chorób sercowo-naczyniowych. Inne dyscypliny medycyny wkroczyły już w erę molekularną, ale to spotkanie stanowiło poważną zmianę w dziedzinie badań sercowo-naczyniowych. Coraz częściej badacze korzystali z nowych narzędzi, które dostarczyli im odkrycia w dziedzinie biologii molekularnej, aby odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące molekularnych i komórkowych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój chorób sercowo-naczyniowych. W ciągu następnych 20 lat rozwój nowej technologii i jej powiązanie z tradycyjnymi ocenami biochemicznymi i fizjologicznymi doprowadziły bezpośrednio do eksplozji informacji, a pośrednio do zróżnicowanej grupy nowych terapii i testów diagnostycznych dla pacjentów z chorobami układu krążenia. Pomimo postępów we wszystkich dziedzinach badań sercowo-naczyniowych, pojawiła się znaczna ilość nowych informacji dotyczących przerostu i niewydolności serca, procesów patologicznych, które dotykają więcej pacjentów w Stanach Zjednoczonych niż jakakolwiek inna choroba. Read more „Molekularne mechanizmy hipertrofii i niewydolności serca”

Rodzinne ścieżki do zachowań samobójczych – rozumienie i zapobieganie samobójstwom wśród nastolatków

16-letni chłopiec, którego brat niedawno popełnił samobójstwo, widzi się w izbie przyjęć po odcięciu mu nadgarstków. Mówi, że czuł się dotknięty depresją i beznadziejnością, ponieważ zmarł jego brat i znacznie zwiększył spożycie alkoholu. Jego depresja zaczęła się właściwie 4 lata temu, po śmierci ojca i trwała nieprzerwanie. Pacjent ma historię bycia zdyscyplinowanym do walki w szkole, zwykle po tym, jak drażnią go lub sprowokowali jego rówieśnicy. Tuż przed próbą samobójczą, miał walkę ze swoją dziewczyną, jego nastrój gwałtownie spadł i postanowił, że równie dobrze może być martwy. Read more „Rodzinne ścieżki do zachowań samobójczych – rozumienie i zapobieganie samobójstwom wśród nastolatków”