Zastawkowa choroba serca i stosowanie agonistów dopaminy w chorobie Parkinsona

Sponsorzy agoniści receptora dopaminy, często stosowani w leczeniu choroby Parkinsona, są związani ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wady zastawkowej serca. Metody
Przeprowadzono badanie prewalencji echokardiograficznej u 155 pacjentów przyjmujących agonistów dopaminy w chorobie Parkinsona (pergolid, 64 pacjentów, 49 kabergoliny, 49 i agonistów dopaminy niebędących pochodnymi ergotaminy, 42) i 90 osób kontrolnych. Zwężenie zastawki zostało ocenione zgodnie z zaleceniami American Society of Echocardiography. Obszar mierzenia zastawki mitralnej był również mierzony i wykorzystywany jako wskaźnik ilościowy do usztywnienia listków i punktowego przemieszczenia przymocowania ulotki.
Wyniki
U pacjentów przyjmujących pergolid (23,4%) lub kabergolinę (28,6%) stwierdzono istotne znaczenie niedomykalności (umiarkowanej do ciężkiej, stopnia 3. do 4.) w jakimkolwiek zastawce, ale nie u pacjentów przyjmujących agonistów dopaminy niebędących pochodną sporyszu (0) %) w porównaniu z osobami kontrolnymi (5,6%). Względne ryzyko wystąpienia umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności zastawki w grupie pergolidu wynosiło 6,3 dla niedomykalności mitralnej (P = 0,008), 4,2 dla niedomykalności zastawki aortalnej (P = 0,01) i 5,6 dla niedomykalności zastawki trójdzielnej (P = 0,16); odpowiadające względne ryzyko w grupie kabergolinowej wynosiło 4,6 (P = 0,09), 7,3 (P <0,001) i 5,5 (P = 0,12). Średni obszar namiotu mitralnego był istotnie większy u pacjentów leczonych ergotami i wykazywał liniową zależność od nasilenia niedomykalności mitralnej. Pacjenci leczeni pochodnymi sporyszu, którzy mieli niedomykalność zastawki 3 do 4, otrzymali znacznie wyższą średnią łączną dawkę pergolidu lub kabergoliny niż pacjenci z niższymi stopniami.
Wnioski
Częstość klinicznie istotnej niedomykalności zastawki była istotnie zwiększona u pacjentów przyjmujących pergolid lub kabergolinę, ale nie u pacjentów przyjmujących agonistów dopaminy niebędących pochodną sporyszu, w porównaniu z osobami kontrolnymi. Te wyniki należy wziąć pod uwagę przy ocenie stosunku korzyści do ryzyka leczenia pochodnymi sporyszu.
Wprowadzenie
Liczne badania i opisy przypadków silnie wspierają związek przyczynowy pomiędzy występowaniem restrykcyjnej choroby zastawek wywołanej lekami i leczenia pergolidem, agonisty receptora dopaminy pochodzenia sporyszowego, stosowanego głównie w leczeniu choroby Parkinsona.1-6 Bardziej konkretnie, pergolid może wywołują zmiany zwłóknieniowe w płatkach zastawki i w aparatach zastawki mitralnej, powodując pogrubienie, wciąganie i usztywnienie zastawek, co powoduje niepełną korektę płatków i niedomykalność zastawki.
Zgłaszano również uszkodzenie zastawek serca u ergogennych agonistów dopaminy – bromokryptyny i kabergoliny. 5-7 Jest to ważne, ponieważ kabergolina jest szeroko przepisywana w wielu krajach w chorobie Parkinsona, a w małych dawkach w leczeniu hiperprolaktynemii. Ponadto, chociaż agoniści dopaminy niebędący pochodnymi ergotaminy mogą stanowić ważną alternatywę w leczeniu choroby Parkinsona, kwestionowano ich bezpieczeństwo w odniesieniu do reakcji włóknienia .8,9
Wady zastawkowe obserwowane u agonistów dopaminy pochodzących od sporyszu są podobne do tych obserwowanych u pacjentów otrzymujących leki alkaloidowe sporyszu antymigryny (takie jak ergotamina i metysergid) lub leki anorektyczne fenfluramina i deksfenfluramina
[hasła pokrewne: enel med rejestracja online, ciekawostki o zdrowiu, proteza szkieletowa bezklamrowa cena ]
[patrz też: halitoza wikipedia, trifas, parafia babiak ]